Tabellenboekje.NL

 

De 99 schone namen van Allah Tabellen

In deze sectie de volgende tabellen:

De 99 schone namen van Allah


Tabel: De 99 schone namen van Allah

NummerArabischBetekenis
1ar-Rahmande meest Barmhartige
2ar-Rahimde meest Genadevolle
3al-Malikde Absolute Heerser
4al-Qoeddoes de Heilige
5as-Salaamde Bron van Vrede
6al-Moe’minde Schenker van Geloof (die veiligheid en beschutting geeft)
7al-Moehaiminde Beschermer (en Beheerder)
8al-'Aziezde Machtige
9al-Djabbaarde Sterke (die Zijn schepselen dwingt te gehoorzamen)
10al-Moetakabbirde Majestueuze
11al-Chaalliqde Schepper
12al-Bari'de Maker (van de hele schepping)
13al-Moesawwirde Vormgever
14al-Ghaffaarde Oneindige Vergever van de Zonden
15al-Qahhaarde Onderwerper (Onweerstaanbare Veroveraar)
16al-Wahhaabde Gever (die vrijelijk en rijkelijk geeft)
17al-Razzaaqde Voorziener (die in alle levensonderhoud voorziet)
18Al-Fattaahde Opener (die alle zaken opent en alles te boven komt)
19Al-'Aliemde Alwetende
20Al-Qabidde Beperker (die ophoudt met geven en samentrekt)
21Al-Basitde Verruimer
22Al-Chafidde Vernederaar (voor ongelovigen)
23Ar-Rafi'de Verheffer (voor gelovigen)
24Al-Moe’izzde Schenker van Eer
25Al-Moedhillde Onteerder
26As-Samie'de Alhorende
27Al-Basierde Alziende
28Al-Hakamde Rechter
29Al-'Adl de Rechtvaardige
30Al-Latiefde Subtiele
31Al-Chabierde Bewuste
32Al-Haliemde Verdraagzame
33Al-'Aziemde Grote
34Al-Ghafoerde Meest Vergevingsgezinde
35As-Sjakoerde Dank Aanvaardende (dankbaarheid uitende in rijke beloningen)
36Al-'Alide Allerhoogste
37Al-Kabierde Bezitter van Grootheid
38Al-Hafiezde Instandhouder
39Al-Moeqietde Onderhouder (die Zijn schepping al het benodigde verschaft)
40Al-Hasiebde Opsteller van de Rekening
41Al-Djalielde Sublieme
42Al-Kariemde Edelmoedige
43Ar-Raqiebde Waakzame
44Al-Moedjiebde Verhoorder (die op iedere nood antwoordt)
45Al-Wasi'de Alomvattende (met onbegrensde capaciteit)
46Al-Hakiemde Wijze
47Al-Wadoedde Liefhebbende
48Al-Madjiedde Luisterrijke
49Al-Ba'is ??de Opwekker van de Doden
50As-Sjahiedde Getuige (die alles weet)
51Al-Haqqde Waarheid (de Werkelijkheid)
52Al-Wakielde Bewindvoerder
53Al-Qawide Sterke
54Al-Matiende Standvastige
55Al-Walide Beschermende Vriend
56Al-Hamiedde Prijzenswaardige
57Al-Moehsiede Taxateur
58Al-Moebdi'de Beginner
59Al-Moe'iedde Hersteller
60Al-Moehjiede Levengevende
61Al-Moemietde Levenontnemer
62Al-Haide Eeuwig levende
63Al-Qajjoemde Zelfbestaande (die stevig in zichzelf staat)
64Al-Waadjidde Vinder (die geen behoeften kent)
65Al-Maadjidde Glorieuze
66Al-Wahidde Unieke
67Al-AhaadDe Ene
68As-Samadde Onafhankelijke
69Al-QadirDe Machtige (die doet zoals het Hem behaagt)
70al-Moeqtadierde Machtige (die alles beheerst)
71al-Moeqaddimde Bevorderaar
72al-Moe'akkhirde Uitsteller (wie alles op een afstand van Hem houdt)
73al-Awwalde Eerste
74al-Aakhirde Laatste
75az-Zahirde Openlijke
76al-Batinde Verborgene
77al-Waliede Regeerder
78al-Moeta'aliede Meest Verhevene
79al-Barrde Bron van alle Goedheid
80at-Tawwaabde Berouwaanvaardende
81al-Moentaqimde Vergelder
82al-'Afoewwde Schenker van Vergiffenis
83ar-Ra'oefde Milde
84Malik-oel-Moelkde Regeerder van het Koninkrijk (die alle bezit beheert)
85Dhoel-Djalaal wal ikraamde Heer van Glorie en Eer
86Al-Moeqsitde Eerlijke (die rechtvaardigheid uitdeelt)
87al-Djami'de Verzamelaar (die alles combineert om zijn doel te bereiken)
88al-Ghanide Rijke (die onafhankelijk is en niets behoeft)
89al-Moeghniede Verrijker
90al-Mani'de Verhinderaar van schade en letsel
91ad-Daarrde Brenger van nood (die verantwoordelijk is voor het kwade)
92an-Nafi'de Begunstiger (die verantwoordelijk is voor het goede)
93an-Noerhet Licht
94al-Hadiede Gids
95al-Badie'de Grondlegger
96al-Baqie'de Eeuwige
97al-Warithde Erfgenaam
98ar-Rasjiedde Gids naar het Juiste Pad
99as-Saboerde Geduldige (die volmaakte timing in alles heeft)

Als bronvermelding kunt u opnemen:

Website: tabellenboekje.nl (Tabel De 99 schone namen van Allah)

Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):

De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Weetje: De 99 Schone Namen van God (99 Schone Namen van Allah) zijn de koran namen die binnen de islam voor God worden gebruikt. Deze koran namen komen niet alleen voor in de Koran. Binnen verschillende stromingen kunnen verschillen bestaan, o.a. in het aantal. Zo wordt Allah of God soms als eerste Naam gezien en in dat geval vervalt de 67ste naam, Al-Ahad. Van de 99 Namen komen er 84 voor in de Koran.
Niet Gevonden wat je Zocht?

Heeft u de juiste informatie niet gevonden dan kunnen onderstaande link suggesties u misschien verder op weg helpen. Bezoek ons gauw weer, misschien staat de juiste tabel dan wel op het on-line tabellenboekje!

Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!